Metode og målsætning

Vores målsætning er, at alle unge der er interesseret i en håndværkeruddannelse, uanset tidligere læringserfaringer, kan blive håndværkere

Vi arbejder for er at styrke den enkelte elevs erkendelse af egen situation, give forståelse for egne værdier og dermed opbygge selvværd og selvtillid gennem succesoplevelser. På den måde relaterer vores undervisning til elevens identitetsopfattelse og arbejdet med denne. Der er tre dele i vores pædagogiske & faglige arbejde.

DEN SOCIALE, DEN FAGLIGE OG DEN PERSONLIGE DEL. Undervisningen er bygget op omkring disse tre dimensioner med henblik på at støtte eleven i at skabe en positiv fremtid.

Den sociale del

I den sociale del arbejdes der blandt andet med arbejdsfællesskaber. En af de drivkræfter i den sociale udvikling hos vores elever er, at eleven får lov til at udforske sine udviklingsmuligheder gennem sparring med elever, undervisere og håndværkere hos Conzept samtidig med, at de oplever disses forskelligheder. Hos Conzept skaber man kontakt til forskellige mennesker, som alle har det tilfælles, at de er interesseret i at bygge og skabe med deres hænder og være en del af et arbejdsfællesskab.

På den måde er vores erhvervshold en integreret del af undervisningen for flere forskellige målgrupper, som alle har arbejdsfællesskabet tilfælles. Vi lærer af hinandens forskellige særegenheder, når vi sammen går og bygger. Vi inddrager de unges netværk og familie i det omfang, det gavner de unges positive udvikling. Det sker gennem tæt kontakt samt opfølgning, og hermed skabes en helhedsløsning.

Den faglige del

Det er vigtigt at eleven oplever, at det som læres rent faktisk kan bruges til noget, og giver værdi for eleven. Undervisningen er intregreret i de opgaver vi laver på værkstedet og på byggepladserne. Eleverne bliver oplært i håndtering og anvendelse af værktøj samt brug af materialer. Vi bygger f.eks. små huse eller annekser, og her indgår tømrernes, malernes, murernes & elektrikkernes fagområder, og på den måde lærer eleven de forskellige håndværksmæssige færdigheder. 

Derfor er vores undervisning altid bygget op omkring den færdigheder, som eleven oplever som aktuelle i forhold til elevens uddannelsesønske. 
Desuden får de mulighed for at tilegne sig nogle nye erkendelser og færdigheder, som de kan bruge senere i deres uddannelse og arbejde.

Den personlige del

Eleven skal lære diagnoseforståelse, sin styrker og svagheder, herunder:

  • Selvindsigt, forståelse af styrker og svagheder.
  • Bevidsthed om indvirkning på andre.
  • Ordenssans – rydde op og passe på værktøj/udstyr.
  • Fleksibilitet – at arbejde på flere opgaver samtidig.
  • Arbejde selvstændigt.
"I Conzept er man et team, her hjælper man hinanden."
- Elevudtalelse