ERHVERSRETTET 10. & 11. SKOLEÅR

Undervisning målrettet mod håndværk

Erhvervsklassen er et forløb, som er målrettet en håndværksmæssig uddannelse inden for fagene:
Murer, maler, tømrer, elektriker, automekaniker, cykelmekaniker, smed, gartner og skovbrug.

Tilbuddet er til unge, der ønsker at blive håndværker, men ikke har gennemført folkeskolen eller af andre grunde har svært ved at klare kravene til en erhvervsskole. Vores virksomhed er en unik kombination af en håndværkervirksomhed og en erhvervsskole, som ud over almindelige byggeopgaver ligeledes er et uddannelsessted for unge, som af en eller anden grund ikke oplever, at det kommercielle uddannelsessystem imødekommer deres behov.

På CONZEPT ERHVERVSSKOLE uddannes meget forskellige mennesker, som alle har det til fælles, at de er interesserede i at bygge og skabe med deres hænder, og i øvrigt gerne vil være en del af et rart arbejdsfællesskab. På den måde kan vores elever opleve at blive motiveret på en måde, de ikke har oplevet før. Det sker i kraft af den anvendelighed, der er indbygget i at være en del af en professionel virksomhed. Eleverne lærer gennem omhyggelige instruktioner inden for den zone af udviklingsmuligheder, de står over for. Det vil sige at barren hverken er sat for højt eller for lavt, og at hjælpen er inden for rækkevidde.

Vi oplever desuden, at vores unge der har gennemgået et forløb i vores erhvervsklasse, og som starter på en erhvervsskole, har et større overskud og en selvtillid, de ikke har oplevet tidligere i forbindelse med skole- og uddannelsessystemet.

Indskrevet under Lab-loven

Hvad er LAB-loven?

LAB står for Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det er den hovedlov, der regulerer jobcentrenes indsats over for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på at få dem i ordinært job så hurtigt som muligt. Denne indsats gælder for alle i den erhvervsaktive alder, det vil sige mellem 15 år og pensionsalderen, som står udenfor arbejdsmarkedet. 

Loven bygger desuden på en række principper, der skal sikre en forenklet og fokuseret beskæftigelsesindsats. Dette betyder blandt andet, at der er et forstærket fokus på den enkelte borgers behov, og at denne skal opleve indsatsen som meningsfuld. Der lægges derudover vægt på, at indsatsen skal skabe progression og resultater – altså udmunde i at borgeren bliver selvforsørgende. 

Den nye LAB-lov

LAB-loven blev i 2019 revideret, og ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2020.
De 4 grundelementer i den nye beskæftigelsesindsats er:

  • Færre og mere enkle proceskrav
  • Ens regler på tværs af målgrupper
  • Flere digitale løsninger
  • Fokus på resultater

Hvad er et LAB-forløb hos os?

Et LAB-forløb er et kortere, individuelt tilpasset forløb, der arbejder hen mod at den unge kan komme i beskæftigelse. De forløb, vi tilbyder i Sputnik, er for det meste enten afklarende i forhold til erhvervs- og/eller uddannelseskompetencer, men kan også være opkvalificerende med fokus på for eksempel stamina, faglige- eller sociale kompetencer. Derudover kan et LAB-forløb også bruges til at gøre den unge klar til senere hen at gennemføre et ordinært STU-forløb.

“Det er jo primært de paragraffer i LAB-loven, hvor man vil tænke at efteruddannelse,
grunduddannelse eller uddannelse i det hele taget er relevant.
Det opkvalificerer nemlig de unge til 
efterfølgende at komme på forløb som,
erhvervsskoler eller FGU, hvor de netop bliver selvforsørgende.” 

Forløbene består af moduler á 13 ugers varighed, og de kan løbende forlænges med yderligere 13-ugers moduler. Længere stræk end 13 uger er oftest at foretrække i relation til de unges sårbarhed. Efter hvert modul evalueres der på, om forløbet giver mening, og om den unge har oplevet fremskridt i forhold til at komme tættere på beskæftigelse. På den måde sikres det, at forløbet lever op til LAB-lovens bestemmelser. 

Hvem er målgruppen til et LAB-forløb?

De unge, som starter i et LAB-forløb, følger som udgangspunkt samme undervisning som STU’ens øvrige studerende. De unge er mellem 15 og 25 år gamle, og det er derfor også denne aldersgruppe, vi tilbyder LAB-forløb til. Fællesnævneren for disse unge er, at de lider af diagnoser som autisme, angst, depression eller anden psykisk sårbarhed eller indlæringsvanskeligheder.